شرکت دانش بنیان صبا کاغذ با در اختیار داشتن معادن پر ذخیره مواد اولیه با کیفیت جهت تامین حصول اطمینان از تداوم کیفیت تولید نهایی در سطح بالا قرار دارد هم چنین شرکت صبا کاغذ درصدد راه اندازی واحدهای تولید مواد اولیه خارجی مورد نیاز خط در ایران بوده که با توجه به ارتباطات تنگاتنگ با سایر شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه تولید پلیمر تاکنون پیشرفت های قابل توجهی حاصل گردیده که با توکل بر خدا در آینده نزدیک، خط تولید مذکور عملیاتی خواهد شد.