واحد تحقیق و توسعه (R&D)  با بکارگیری نیروهای متخصص و با استفاده از دانش فنی روز دنیا ، با تمام توان به جهت برآورده نمودن نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان ، محورهای زیر را در اولویت کاری برنامه خود دارد:

  •  انجام تحقیقات در جهت تشخیص و شناسایی نیازمندیهای بازار و مشتریان

  • طراحی محصولات جدید با توجه به نیازمندیهای شناسایی شده

  • ارتقا و توسعه سطح کیفی و عملکردی محصولات در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان

  • ایجاد تغییرات در مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری محصولات به منظور تامین نیازهای جدید مشتریان

  • تحقیقات در زمینه شناسایی فناوری های روز دنیا و تلاش در جهت بکارگیری آنها در طراحی محصولات جدید

  • تلاش مداوم در زمینه شناسایی و بکارگیری قطعات مناسب و با کیفیت منطبق با آخرین فناوری های روز دنیا

  • شناسایی و بکارگیری استانداردهای فنی و مدیریتی مرتبط

  • تولید و نشر دانش فنی در سازمان

  • تولید ونشر دانش فنی درون سازمانی وتعمیم آن به تجاری سازی

  • همکاری مستمر با مراکز دانشگاهی

  • همکاری مستمر وبرنامه ریزی شده با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری